Ønsker du at sikre dit barn en plads på Uhre Friskole, kan tilmelding ske på følgende måde:
1. * hent skema (pdf)
2. Udskriv skemaet
3. Udfyld skemaet og skriv det under:
4. Send det til
Uhre Friskole
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

eller udfyld online tilmeldingsskema her

Specielle hensyn.

Såfremt barnet lider af en sygdom, der skal tages specielt hensyn til, oplyses dette samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes.

Specialundervisning.

Såfremt barnet tidligere har modtaget specialundervisning, giver vi vor samtykke til, at PPV'er m.v. kan overgå til Uhre Friskole og, at der må indhentes oplysninger fra tidligere skole og at der kan indhentes oplysninger fra afgivende børnehave.

Transport i private biler.

Vi giver vores tilladelse til, at vort barn må blive transporteret i private biler, med godkendte seler, i forbindelse med arrangementer i skoleregi.

Tilladelse til at bruge billedmaterialer.

Vi giver vores tilladelse til, at billeder og videoer taget på skolen og i forbindelse med aktiviteter i sammenhæng med skolen må anvendes i informationsmaterialer, skolebladet, på hjemmesiden og sociale medier samt til udsmykning både nu og efter barnet har forladt skolen.

Rengøring.

Forældrene på Uhre Friskole påtager sig hovedrengøringen to gange årligt. Det forventes, at man som forældre bidrager til denne funktion.(Hvert ca. 1½ år må en forælder forvente at skulle afsætte ca. 3-4 timer til dette arbejde).

Ved tilmelding vedkender forældre og barn sig de mål og det værdigrundlag, der er gældende for Uhre Friskole. Samtidig forpligter vi os til efter bedste evne at leve op til de forvent-ninger til forældreengagement og medvirken, som under henvisning til hjemmesiden, til enhver tid er gældende for Uhre Friskole.  

Skulle klasserne være fyldt op er du velkommen til at få dit barn skrevet op på en venteliste. Skulle der senere opstå en ledig plads vil I blive kontaktet af friskolen for en snak om optagelse i Uhre Friskole.

Da vi ikke har mange overbygningsskoler omkring os, må vi konstatere, at der er mange fra de små grundskoler, der ønsker deres barn på Uhre Friskole i forbindelse med overgangen til overbygningen i 7. klasse. Derfor er det nu muligt at få sit barn på venteliste til disse klassetrin. Børnene på disse ventelister vil blive prioriteret ud fra de samme kriterier som øvrige ventelister. Disse lister vil komme i spil i forbindelse med, at vores egen 6. klasse kan rumme en eller flere nye elever.

Elever, der optages i Uhre Friskoles 9. klasse efter 5. september, pålægges en ekstra forældrebetaling på 1.000 kroner om måneden i de måneder eleven går på skolen. Dette skyldes, at Uhre Friskole ikke opnår tilskud til de elever, der optages efter 5. september. Eleverne vil således kunne forvente at blive udstyret med de samme ting som deres klassekammerater (bærbar PC, bord og stol, bøger, kopier o.s.v.)

Spirerne

På Uhre Friskole har vi Spirerne, som er en børnehavegruppe, der arbejder med skoleparathed. Det vil sige, at vi modtager børnene, der skal starte i 0. klasse i august, allerede 1. maj. I perioden fra maj til august er børnene tilkoblet vores SFO.

Tilmelding Skolefritidsordning (SFO)

Hvis du ønsker dit barn tilmeldt SFO skal du benytte det samme skema, som anvendes til indmeldelse i friskolen. Du kan også kontakte skolens kontor eller en medarbejder i SFO-en.

Udmeldelse

Ved evt. udmeldelse af Uhre Friskole er der 3 måneders opsigelse til udgangen af en måned. Udmeldelse fra SFO eller ønsket ændring i SFO-modul skal meddeles til skolens kontor senest den 15. i måneden, hvorefter ændringen er gældende fra udgangen af måneden.

Ansøgning om friplads

Omfanget af fripladsordning beror på husstandens aktuelle indkomst. Fremgangsmåden vil være den, at der gennem friskolen søges i et centralt fordelingsudvalg. Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne. Derudover har friskolen mulighed for at tage yderligere stilling til helt eller delvis friplads i konkrete situationer. Behandling af konkrete sager sker mellem ansøger, formand for bestyrelsen og skoleleder. Det er vigtigt for friskolebestyrelsen, at alle kan være med som en del af fællesskabet omkring Uhre Friskole.
Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til kontoret.

Priser

Der betales 11 måneder og juli er gratis.
De 11 rater andrager skoleåret 2023-2024:
1. barn 1.320 kr.
2. barn    925 kr.
3. barn    730 kr.
4. barn gratis

Derudover kommer 44 kr. til obligatorisk frugt
 

SFO pr. måned: Fritter Cafe
Fuld tid kr. 1.570 kr. 64
Morgenmodul kr.    530  
Eftermiddag kr. 1.405 kr. 64
Eftermiddag 10 timer kr.    810 kr. 64
Morgen + 10 timer kr. 1.310 kr. 64

Fritter Cafe er obligatorisk for fuld tid, eftermiddag og 10 timers moduler

SFO fra 4. kl. og op:  
Fuld tid kr. 2.220
Morgenmodul kr.    745
Eftermiddag kr. 1.815
Eftermiddag 10 timer kr. 1.095
Morgen + 10 timer kr. 1.825

SFO har ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.
Derudover er der lukket i de øvrige skoleferier i det omfang, det er muligt. Dette tages der stilling til i de konkrete tilfælde.

Der arrangeres lejrskoleture, ekskursioner og sociale arrangementer m.v., hvortil der må forventes egenbetaling.
Til de "store" lejrskoleture, f. eks. Bornholm, Prag og København, yder Uhre Friskole et mindre bidrag, ligesom der evt. kan være mulighed for, at eleverne selv tjener penge samt mulighed for sponsorering.

Skolemad koster 23 kr. pr. portion og kan bestilles tirsdag, onsdag og torsdag. Man bestiller på godskolemad.dk. Der er dog ikke skolemad i emneuger.

På alle skoledage med undtagelse af motionsdøgnet (torsdag og fredag uge 41) kan der købes salatbar for 20 kr. Salatbar kan bestilles på godskolemad.dk eller betales kontant eller via MobilePay. 
Torsdag d. 29. april 2021 kan der købes skolemad, men ikke salatbar.

Er mit barn skoleklar?

For mange forældre giver det stof til eftertanke, når ens barn skal "starte i skole". På Uhre Friskole mener vi, at det er vigtigt, at børnene er modne til at starte i skolen. Når vi så skal omsætte dette i almindeligt forståeligt sprog, kan dette ofte udlægges på forskellig vis.

Der er tre ting, vi vil pege på, når I træffer beslutning om at jeres barn skal I skole:
» Udviklingstrinnet
» Personligheden
» Legebehovet

Eventuel tvivl om skoleparathed må altid komme barnet til gode.
Hvis I som forældre er i tvivl om jeres barns skoleparathed, er det bedst, at barnet bliver i sit kendte miljø. Det kan måske være en god ide, at barnet får et år mere til at modnes og samle erfaringer, sa skolestarten får det bedst mulige forløb.

En skoleklar pige

Vi peger på, at førskolebarnet leger meget. Vi mener, at legen har stor betydning for, at barnet udvikler sig og danner personlighed. Derfor skal barnet have god tid til den læring, der foregår i førskolealderen.

Børnehaver og skoler er gode læringsmiljøer for børnene. Under legen udvikles også "roller", bevægelsesfærdigheder, forståelsen af sammenhænge og opfattelsen sig selv som enkelt individ og som del af en gruppe. Når disse forskellige forhold er godt i gang er skolen gennem børnehaveklassen klar til at forberede børnene på opstarten i 1. klasse.

Hvilke ting kendetegner det skoleparate barn. Prøv at vurdere dette ud fra:
» Hvor er dit barn udviklingsmæssigt?
» Hvordan er dit barns personlighed?
» Hvad er det for lege dit barn leger?

Og tænk det sammen med følgende:
» Dit barn skal have fornemmelsen for regler og værdier.
» Dit barn skal være i gang med at udvikle sin personlighed.
» Dit barn skal have brug for nye udfordringer.
» Dit barn skal kunne koncentrere sig om en given opgave.
» Dit barn skal kunne forstå en fælles besked.
» Dit barn skal selv kunne tage sit tøj af og på, klare knapper og lynlåse og selv gå på toilet.
» Dit barn skal kunne medvirke til at løse de uoverensstemmelser og konflikter, det løber ind i.
» Dit barn skal kunne være med i en gruppe sammen med andre børn og voksne.
» Barnet skal have lyst til "læring".

Uhre Friskole ønsker dialog, samarbejde og erfaringsudveksling med forældrene om skolestarten og ikke mindst den parathed børnene har til at indgå i det mere læringsbestemte miljø, som skolen er.

HUSK!
En god start for dit barn betyder også en god start for dig!
og
Børnehaver og skoler er gode læringsmiljøer for børnene.
og
Du er altid velkommen til at kontakte børnehaven og Uhre Friskole

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160