Vores skole er en fri skole med de rettigheder og forpligtelser, dette medfører. At skolen er "fri" er for os ensbetydende med

  • » at vi ønsker retten til hele tiden selv at forsøge at skabe den bedst mulige skole for vores børn
  • » at vi erkender og påtager os dette ansvar i forhold til hinanden – først og fremmest for vores børns skyld
  • » at vi stræber efter frihed i et forpligtende og nærværende fællesskab

Om Uhre Friskoles indhold og virke skal der til stadighed føres en levende samtale til gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke og udvide forholdet mellem skolens forældrekreds, ledelse og personale.

Vi anskuer hvert menneske som et dyrebart, ukrænkeligt individ, som har sit eget værd, og som bedst kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre.

Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben skole, som rummer liv, forståelse, tolerance, oplevelser, engagement og glæde. Livsdueligheden stimuleres gennem de demokratiske processer, der betragtes som en naturlig del af det folkelige arbejde.

Vi ønsker, at vores børn skal være børn, og at de skal møde denne åbne holdning på skolen og opleve, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende situationer og omgivelser.

Vi ønsker, at alle – børn, forældre, skolekreds og ansatte på skolen – skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og dermed påtage sig et medansvar.

Det er vigtigt, at der altid foregår en vågen søgen efter vore historiske og kulturelle rødder – herunder den kristne livsopfattelse – vi er en del af. Ligeledes er det vigtigt at søge efter forklaringer på vore livsbetingelser i naturen og det nære miljø, ligesom der søges indsigt i globale vilkår.

Jo dybere perspektiv vi har på os selv som personer, vores traditioner og eksistensvilkår, jo bedre er vi rustede til mødet med og forståelse for det nye og fremmede.

Skolen vil gerne være med til at give børnene en forståelse af, at de hører til i en verden – i et land – i et lokalsamfund – i et fællesskab. Blandt andet gennem fortælling tilstræbes nutidsforståelse, fortidsfortolkning og fremtidsforventning.

Uhre Friskole ønsker at bevare børnenes mod på livet og lyst til at lære gennem hele skoletiden, så de kan træde ud i voksenlivet, som oplyste, lydhøre og engagerede mennesker med en solid ballast af såvel menneskelig indsigt som faglige kundskaber.

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skoledag. Vi ønsker at fremme en skole, som skaber hele mennesker gennem læring, og vi vil fremme og støtte elevernes nysgerrighed, kreativitet, initiativ og spontanitet. Styrke deres evne til dialog i trygge og nære rammer.

Vi ønsker en rummelig friskole, hvor undervisningen tager udgangspunkt i, at man kan lære nyt på mange måder, og hvor planlægningen er fleksibel.

I respekt for, at mennesker rummer evnen til at anvende mange intelligenser i deres søgen på at blive klogere, tilrettelægges undervisningen, så der skabes muligheder for fordybelse og helhedsoplevelse og således at kundskaber tilegnes i meningsfulde sammenhænge.

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160