IT og anvendelse af digitale læremidler er en vigtig del af den daglige undervisning på Uhre Friskole. Vi lægger stor vægt på, at IT anvendes i den daglige undervisning og er en integreret del. I hele skoleforløbet anvendes både computere, iPads, projektorer, mobiler og andre digitale redskaber. Dette gøres for at sikre børnene en relevant og vedkommende undervisning, samt bedste muligheder for at skabe kompetencer til formidling og kommunikation. Det er vigtigt at huske på, at IT er en variable størrelse.

Skolens personalegruppe anvender IT i både deres forberedelse og gennemførelse og evaluering af undervisning, når det er hensigtsmæssigt. De forpligter sig i teams til at uddanne og vejlede børnene i brugen af og omgang med IT.

IT på Uhre Friskole

Skolen råder over 3 iPad-vogne med hver et klassesæt. Derudover er der et pc-værksted med et klassesæt computere. Alle klasseværelser er udstyret med computer, projektor, interaktive tavler med k3-learnhub, Apple TV og højttalere.

I det pædagogiske værksted findes to stationære computere, printer, scanner og kamera. Alle lærere har iPads og computere.

Undervisningen tager udgangspunkt i

- informationssøgning og -indsamling
- produktion og formidling
- analyse
- kommunikation, vidensdeling og samarbejde

Der arbejdes med IT på alle klassetrin.

Personalet evaluerer løbende på brugen af IT og deler erfaringer både internt og med hjemmene. Flere og flere materialer er tilgængelige online og skolen sørger for Office 365 til alle eleverne. Desuden har alle hjem adgang til SkoleIntra, hvor størstedelen af kommunikationen mellem skole og hjem foregår.

Alle teams har ansvar for:
» at eleverne får kompetencer til at betjene pc'er, iPads og andre materialer i mediateket 
» at eleverne bliver gode brugere af Officepakken 
» at eleverne tilvendes og dagligt bruger skolens Intra 
» at de bliver gode til at bruge elektronisk post samt at de løbende arbejder med informationssøgning, billedarbejde, skærmlæsning og formidling

Forventning til brug og mål i undervisningen

Forventning til brug og mål i undervisningen i forhold til It- og mediekompetencer i folkeskolen - Fælles Mål 2009

Indskolingen 0.-2. klasse

Informationssøgning og -indsamling
» Arbejde med opslag på Google - også på iPads
» Programmer online som Danske Dyr, Oline o.l.
» Digitale bøger både til skærmlæsning og lydbøger 

Produktion og formidling
» Begynde at anvende Office programmerne Excel og Word
» Mikroværkstedet
» Anvende iPad til PuppetPals, iMovie og stopmotion

Analyse
» Arbejde med afsender og modtagere
» Beskeder på Intra
» Netetik og retorik 

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde
» Åbne, navigere rundt og logge af SkoleIntra
» Åbne og sende Email, SMS...
» Samarbejde omkring programmer, produktion, formidling og/eller informationssøgning
» Anvende udvalgte og relevante apps i undervisning
» Stifte bekendtskab med billedprogrammer som MS Paint
» Gode metoder i forhold til samarbejde om pc'er og iPads 

Vejledning
» Fortrolighed med at søge online f.eks. ved at give eleverne søgeord eller lade dem lege med søgningen af interesser
» Der findes mange gode programmer i Mikroværkstedet som egner sig til klassetrinnene. CD ord, Alf og alfabetet er især gode
» Fortrolighed med apps der passer til bogstavindlæring, læse- og lytte træning - f.eks. en app som "skriv og læs", talkendskab og musik
» Officeprogrammer som Word og Excel introduceres i simple udgave. Åbne, producere og gemme/udskrive 

Mellemtrinnet 3.-6. klasse

Informationssøgning og -indsamling
» Arbejde med opslag på både faglige og sociale websider
» Bruge online programmer som understøtter undervisningen
» Digitale bøger

 Produktion og formidling
» Producerer i forskellige Office programmer som Word, Excel, Publicer
» Anvende iPads til blandt andet iMovie og Stopmotion
» Mikroværkstedets programmer

Analyse 
» Arbejde med afsendere og modtagere og målgrupper
» Netetik og Retorik
» Forholde sig kritisk til kilder 

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde
» Åbne, navigere rundt og lukke SkoleIntra
» Åbne og sende Email, SMS og anvende et fornuftigt sprog i forhold til målgruppe
» Arbejde videre med MS Paint
» Samarbejde omkring programmer, produktion, formidling og/eller informationssøgning

Vejledning
» Der findes mange gode og relevante programmer til mellemtrins klasserne. Gullhøj.dk og sprogene.dk er gode. Til matematik skal eleverne bruge Emat og Geogebra. Derudover Office programmer som Word, Excel, PowerPoint og Publisher
» Eleverne er nu gamle nok til, at man forventer de tjekker lektier, sender opgaver og bruger andre muligheder via Intra
» Der arbejdes med God netetik og temaer om fare ved sociale websider m.m.
» Apps der understøtter undervisningen i de forskellige fag er færre på mellemtrinnet, men der findes dog stadig nogle

Udskolingen 7.-9. klasse

Informationssøgning og -indsamling
» Arbejde med opslag både faglige og sociale
» Digitale bøger
» Anvende computer i forberedelse til undervisning, i undervisningen og som evaluering efterfølgende
» Anvende ordbøger på pc
» Søge og anvende information i opgaver og afleveringer

Produktion og formidling
» Anvende programmer hensigtsmæssigt i forhold til skolearbejdet individuelt samt gruppearbejde
» LEGO Education Centret 

Analyse
» Modtager, afsendere og målgruppe
» Relevans
» Form, indhold og mål
» Retorik
» Vinkler og synsvinkler
» Virkemidler
» Sandheder og positioner i forhold til kilder

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde
» Åbne, navigere og lukke SkoleIntra
» Åbne og sende Email, SMS og anvende et fornuftigt sprog i forhold til målgruppe
» Samarbejde omkring programmer, produktion, formidling og/eller informationssøgning
» Anvende Dropbox og lignende programmer til individuelt arbejde og vidensdeling

Vejledning
» Eleverne skal være fortrolige med Office programmerne. Derudover skal de bruge Geogebra og lignende programmer som understøtter deres arbejde. Lad dem gerne vidensdele med hinanden omkring gode programmer
» Det kan forventes at eleverne via Intra har styr på deres lektier, opgaver og afleveringer
» Eleverne skal være fortrolige med brugen af ordbøger på deres computere
» Der bør fortsat være fokus på retorik online og god netetik 

IT-regler

Ordensregler for brug af skolens computere og netværk
» Friskolens computere er beregnet til undervisningsformål. Kommerciel brug må ikke finde sted
» Elever må ikke downloade spil og andre programmer, som de pakker ud og installerer på friskolens computere
» Spil, planløs surfen på nettet og chat skal ubetinget vige for arbejde, der har med undervisning at gøre
» Det er strengt forbudt at søge efter, downloade eller gemme pornografisk, voldeligt eller racistisk materiale
» Det er strengt forbudt at forsøge at i ændre i maskinernes opsætning, herunder at installere egne programmer
» Alle skal overholde god etikette på Internettet. Der må ikke sendes anonym post og andre brugere af nettet må på ingen måde generes
» Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering)
» Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes
» Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme, er forbudt
» Husk, for systemets skyld og for at hemmeligholde dine egne dokumenter, at logge af når computeren forlades
» Undgå unødig udskrivning - tænk økonomisk og økologisk

Etik og moral på nettet

Færdsel på Internet bygger på tillid til dig som bruger. Det betyder, at alle må rette sig efter de fælles normer for god tone på nettet. Disse normer danner grundlag for en hensynsfuld og fornuftig trafikafvikling.
Du skal derfor vide, at hvis du sender en e-mail, eller deltager i chat skal du opfylde nedenstående retningslinier.

E-mail og chat

» Når du chatter, bør du aldrig opgive dit efternavn, adresse, telefonnummer, klasse og skolens navn
» Skriv i en pæn tone - lad være med at bruge skældsord og bandeord
» Brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke noget underforstået
» Send ikke store filer uden grund - det optager plads på computere og netværk
» Send ikke breve til en lang række modtagere, du ikke kender. Det belaster nettet
» Underskriv dine meddelelser, så man kan se, hvem der er ophavsmand til dine breve
» Hold ekstreme holdninger og synspunkter for dig selv. Husk at alle kan læse, det du skriver
» Send ikke reklamer eller agiterende indlæg

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160