På Uhre Friskole er skole-hjemsamarbejdet et vigtigt anliggende. Vi ønsker til stadighed at være i dialog med forældrene om børnenes skolegang.

Forældrene er altid velkommen til at følge undervisningen. Det ligger som en naturlig ting, at forældrene vil blive bedt om at deltage i f.eks. ekskursioner, lejrskoler, arrangementer m.v. Konkrete aftaler laves mellem forældrene og den enkelte lærer. Lærerne og Uhre Friskole modtager gerne en hjælpende hånd fra forældre og andre med interesse for friskolen.

Uge 3 er forældreuge. Her er skolen åben tirsdag - fredag samt lørdag fra 7.45 - 11.45. Den efterfølgende mandag har lærere og elever fri. Skolefritidsordningen er åben.

Forældremøder

1 - 2 gange om året indkalder klasselæreren til forældremøde. Til møderne er der lavet dagsorden. Bestyrelsens medlemmer, tilknyttet den enkelte klasse, deltager.

Klasseaftaler

I 6. og/eller 7. og 8. klasse er det normalt, at der laves aftaler mellem forældrene i klassen omkring afvikling af fester, alkohol, rygning m.v. 7. 8. og 9. klasse har mødepligt til den aften, hvor en misbrugskonsulent holder oplæg.  SSP arrangerer også aftner, hvor forældre inviteres til at deltage.

Forældreråd

Forældreråd bliver dannet omkring hver klasse. Hvordan valg, og hvor mange, der skal sidde i rådet afgøres af den enkelte klasses forældrekreds. Forældrerådet hjælper med praktiske ting i forbindelse med arrangementer, diskuterer dagsorden med klasselæreren, gennemfører evt. sociale arrangementer med klassen m.v.
Der er god hjælp at hente forældrehjulet.

Uhre Friskoles antimobbestrategi

Læs Uhre Friskoles antimobbestrategi her

Samtalerne

Skole-hjemsamtaler finder sted to gange om året. Disse koordineres af klasselæreren sammen med teamet. Samtalen er et vigtigt element i dialogen omkring barnets faglige, sociale og menneskelige udvikling.

Inden samtalerne indhentes oplysninger om elevernes standpunkt hos de øvrige lærere omkring klassen. Ønsker man som forældre en nærmere drøftelse med en af klassens øvrige lærere, kan den/disse også indkaldes til samtalerne, eller man kan kontakte vedkommende pr. mail eller telefon.

Dialogen må bero på ligeværdighed, gensidig åbenhed, ærlighed og respekt. Det er vigtigt, at alle gør sig forståelig i forhold til hinanden.

I 0. 1. og 4. klasse er den ene af samtalerne erstattet med et hjemmebesøg. Børnene er lige startet, og det er i den periode vigtigt at have en tæt kontakt mellem skole og hjem. I 4. klasse vil man almindeligvis have fået ny klasselærer og en række nye fag, så også her er det vigtigt med en tæt kontakt.

I forårssamtalen i 0. klasse deltager også en repræsentant fra skolefritidsordningen.

Der er typisk afsat ca. 20 minutter til hver samtale. Dansk- og matematiklæreren sidder sammen. Med deltagelse af flere faglærere, kan der bliver tale om, at samtalerne kræver lidt mere tid.

Skole-hjemsamtalerne bookes på forældreintra, mens hjemmebesøgene, for at planlægge en hensigtsmæssig rute, koordineres af klasselæreren.

I overbygningen tilknyttes en mentor til hver elev. Der holdes mentorsamtaler 2 gange om året.

HUSK! I er altid velkommen til at bede om en samtale med såvel klasselærere som faglærere. 

Elevernes deltager i samtalerne fra 1. klasse.

Det kan være hensigtsmæssigt, at samtalen deles i to: en del, hvor eleven deltager og en del, hvor mor og far og læreren taler sammen.

Værdigrundlag for samtalerne

Samtale

» ikke domsafsigelse

Handling

» hos eleven
» hos forældrene
» hos lærerne

Dialog

» tåler ikke skjult dagsorden
» ligeværdighed
» gensidig åbenhed
» ærlighed
» respekt

Etisk grundlag

» alle taler rigtigt i forhold til den ydre verden
» sandt i forhold til sin egen overbevisning
» forståeligt i forhold til den anden / de andre

Samtaleblad

Et forslag til hvordan et samtaleblad kunne se ud.
» Du og skolen
» Du og klassen
» Du og skolearbejdet
» Du og din egen indsats
» Er der fag, vi specielt skal snakke om?
» Hvordan kan forældre og skole hjælpe hinanden?
» Er der eventuelt andre ting, vi skal snakke om?

Omsorgsplan

Denne plan sættes i værk, når “det, der ikke må ske, sker”.

• Skilsmisse
• Alvorlig sygdom
• Kaossituationer
-og lignende

• Når et barn mister et nært familiemedlem.

• Når skolen/børnehaven mister – et barn – en medarbejder.

For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske - kun et medmenneske.

Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en anden eller andre tager over.

Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer - og lignende

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson (børnehave)

Denne aftaler med hjemmet:
• Hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Klasselæreren/kontaktpersonen sørger for den nødvendige opfølgning.

Når et barn mister en af sine nærmeste i familie.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson, der hurtigst muligt orienterer ledelsen.

Klasselæreren/kontaktpersonen aftaler med hjemmet:
• hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Følgende overvejes:
• besøg i hjemmet
• deltagelse i begravelsen - medarbejder / klasse
• besøge gravsted

Skolen/børnehaven sender bårebuket.

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter ferien. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes bårebuket.

Klasselæreren/kontaktpersonen sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne:
- sorg
- tab
- livsmod

Når skolen/børnehaven mister – et barn - en medarbejder.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, mentorlærer eller kontaktperson, henholdsvis ledelsen hurtigst muligt.

Klasselæreren/kontaktpersonen aftaler med hjemmet:
• hvad, der skal gøres
• hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
• hvilken rolle skolen/børnehaven har i sagen

Aftalen forelægges ledelsen og andre nødvendige personer.

Følgende overvejes:
• besøg i hjemmet
• deltagelse i begravelsen - personale / klasse
• besøge gravsted

• flaget sættes på halv
• fælles mindehøjtidelighed efter aftale med efterladte
• deltagelse i begravelse efter aftale med efterladte

Skolen/børnehaven sender krans.

Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter ferien. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes krans, flaghejsning, og at skolen er repræsenteret ved begravelsen.

Klasselæreren/kontaktlærer sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.

Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne:
- sorg
- tab
- livsmod

 

Telefonliste:

Kontoret 97187034
Skolelederen 28890081
Viceskoleleder 20203654
Kirkekontoret i Brande 97180181
PPR 99605560
Sundhedsplejen 20905974

 

Litteratur:
Atle Dyregrov ”At tage afsked: ritualer, der hjælper barnet gennem sorgen”
Atle Dyregrov ”Sorg hos børn”
Aage Brandt ”Hvor går man hen, når man går bort”
Pat Palmer ” Bare jeg kunne holde dig i hånden”
Maria Farm ”Sorgbogen”
Martin Riel ” Med sorgen som blind passager”
Per Bøge ”Om sorg: Når nogen man elsker dør”
Kræftens bekæmpelse ”Sorg handleplan 2.0”
Donna O’Toole ” Marvi Myrebjørn fatter håb”
Peter Olesen ” Min mor døde og min far døde”

Hent omsorgsplanen som .pdf fil her

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160