På Uhre Friskole er skole-hjemsamarbejdet et vigtigt anliggende. Vi ønsker til stadighed at være i dialog med forældrene om børnenes skolegang.

Forældrene er altid velkommen til at følge undervisningen. Det ligger som en naturlig ting, at forældrene vil blive bedt om at deltage i f.eks. ekskursioner, lejrskoler, arrangementer m.v. Konkrete aftaler laves mellem forældrene og den enkelte lærer. Lærerne og Uhre Friskole modtager gerne en hjælpende hånd fra forældre og andre med interesse for friskolen.

Uge 3 er forældreuge. Her er skolen åben alle skoledage samt lørdag fra 7.45 - 11.45. Den efterfølgende mandag har lærere og elever fri. Skolefritidsordningen er åben.

Forældremøder

1 - 2 gange om året indkalder klasselæreren til forældremøde. Til møderne er der i samarbejde med forældrerådet lavet dagsorden. Bestyrelsens medlemmer deltager.

Klasseaftaler

I 6. og/eller 7. og 8. klasse er det normalt, at der laves aftaler mellem forældrene i klassen omkring afvikling af fester, alkohol, rygning m.v. 7. 8. og 9. klasse har mødepligt til den aften, hvor en misbrugskonsulent holder oplæg.

Forældreråd

Forældreråd bliver dannet omkring hver klasse. Hvordan valg, og hvor mange, der skal sidde i rådet afgøres af den enkelte klasses forældrekreds. Forældrerådet hjælper med praktiske ting i forbindelse med arrangementer, diskuterer dagsorden med klasselæreren, gennemfører evt. sociale arrangementer med klassen m.v.
Der er god hjælp at hente forældrehjulet.

Uhre Friskoles antimobbestrategi

Læs Uhre Friskoles antimobbestrategi her

Samtalerne

Skole-hjemsamtaler finder sted to gange om året. Disse koordineres af klasselæreren sammen med teamet. Samtalen er et vigtigt element i dialogen omkring barnets faglige, sociale og menneskelige udvikling.

Inden samtalerne indhentes oplysninger om elevernes standpunkt hos de øvrige lærere omkring klassen. Ønsker man som forældre en nærmere drøftelse med en af klassens øvrige lærere, kan den/disse også indkaldes til samtalerne, eller man kan kontakte vedkommende pr. mail eller telefon.

Dialogen må bero på ligeværdighed, gensidig åbenhed, ærlighed og respekt. Det er vigtigt, at alle gør sig forståelig i forhold til hinanden.

I 0. 1. og 4. klasse er den ene af samtalerne erstattet med et hjemmebesøg. Børnene er lige startet, og det er i den periode vigtigt at have en tæt kontakt mellem skole og hjem. I 4. klasse vil man almindeligvis have fået ny klasselærer og en række nye fag, så også her er det vigtigt med en tæt kontakt.

I forårssamtalen i 0. klasse deltager også en repræsentant fra SFO.

Der er typisk afsat ca. 20 minutter til hver samtale. Dansk- og matematiklæreren sidder sammen. Med deltagelse af flere faglærere, kan der bliver tale om, at samtalerne kræver lidt mere tid.

Skole-hjemsamtalerne bookes på forældreintra, mens hjemmebesøgene, for at planlægge en hensigtsmæssig rute, koordineres via sedler, der sendes ud af klasselæreren.

I overbygningen tilknyttes en mentor til hver elev. Der holdes mentorsamtaler 2 gange om året.

HUSK! I er altid velkommen til at bede om en samtale med såvel klasselærere som faglærere. Enten ved at gribe telefonen eller ved at aftale en tid på skolen.

Elevernes deltager i samtalerne fra 1. klasse.

I de mindre klasser kan samtalen evt. deles i to: en del, hvor eleven deltager og en del, hvor mor og far og læreren taler sammen.

Værdigrundlag for samtalerne

Samtale

» ikke domsafsigelse

Handling

» hos eleven
» hos forældrene
» hos lærerne

Dialog

» tåler ikke skjult dagsorden
» ligeværdighed
» gensidig åbenhed
» ærlighed
» respekt

Etisk grundlag

» alle taler rigtigt i forhold til den ydre verden
» sandt i forhold til sin egen overbevisning
» forståeligt i forhold til den anden / de andre

Samtaleblad

Et forslag til hvordan et samtaleblad kunne se ud.
» Du og skolen
» Du og klassen
» Du og skolearbejdet
» Du og din egen indsats
» Er der fag, vi specielt skal snakke om?
» Hvordan kan forældre og skole hjælpe hinanden?
» Er der eventuelt andre ting, vi skal snakke om?

Omsorgsplan

Skulle der ske det, der ikke må ske har friskolen en omsorgsplan, der angiver, hvilke handlinger skolen og den enkelte lærer iværksætte i forbindelse med f.eks. dødsfald, skilsmisser og andre voldsomme hændelser.

For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en anden eller andre tager over. Planen uddeles til alle medarbejdere og hjem.

Skilsmisse, Alvorlig sygdom, Kaossituationer o.lign.

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren.
Klasselæreren aftaler med hjemmet:
» hvad der skal gøres
» hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
» hvilken rolle skolen har i sagen
Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer.
Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning.

Når et barn mister en af sine nærmeste i familie

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, der hurtigst muligt orienterer skolelederen.
Klasselæreren aftaler med hjemmet:
» hvad der skal gøres
» hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
» hvilken rolle skolen har i sagen
Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer.
Følgende overvejes:
» besøg i hjemmet
» deltagelse i begravelsen - lærer / klasse
» besøge gravsted
Skolen sender bårebuket.
Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter skolestart. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes bårebuket.
Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.
Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne: sorg, tab, livsmod

Når skolen mister en elev eller personale

Når ovenstående erfares, orienteres klasselæreren, henholdsvis skolelederen hurtigst muligt.
Klasselæreren aftaler med hjemmet:
» hvad der skal gøres
» hvem og hvordan, der skal orienteres (kammerater, andre lærere m.v.)
» hvilken rolle skolen har i sagen
Aftalen forelægges skolelederen og andre nødvendige personer.
Følgende overvejes:
» besøg i hjemmet
» deltagelse i begravelsen - lærer / klasse
» besøge gravsted
» flaget sættes på halv
» fælles mindehøjtidelighed efter aftale med efterladte
» deltagelse i begravelse efter aftale med efterladte
Skolen sender krans.
Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt efter skolestart. Såvel personale som bestyrelse er medansvarlige for, at der sendes krans, flaghejsning og at skolen er repræsenteret ved begravelsen.
Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.
Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over emnerne: sorg, tab, livsmod

Telefonliste:

Uhre Friskole
Tlf.nr.: 97187034

Kirkekontoret
Tlf.nr.: 97181642
www.brandekirke.dk

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
Tlf.nr.: 99605560
www.ikast-brande.dk

Litteratur / materialeliste:

Atle Dyregrov "At tage afsked: Ritualer, der hjælper barnet gennem sorgen"
Atle Dyregrov "Sorg hos børn"
Pat Palmer "Bare jeg kunne holde dig i hånden"
Martin Riel "Med sorgen som blind passager"
Per Bøge "Om sorg: Når nogen man elsker dør"
Kræftens Bekæmpelse "Omsorg handleplan"
Donna O ´Toole "Marvi Myrebjørn fatter håb"
Susan Varley "Grævlingens afskedsgaver"
Peter Olesen "Min mor døde og min far døde"

Hent omsorgsplanen som .pdf fil her

© 2018 Uhre Friskole