Kære forældre 

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område, er der som bekendt, afgivet konfliktvarsler i form af et begrænset strejkevarsel fra de faglige organisationers side og et omfattende lockoutvarsel fra statens side.

En strejke vil kunne iværksættes fra 4. april, og vil i givet fald ramme 24 skoler i Dansk Friskoleforening. En lockout vil kunne træde i kraft 10. april, og vil ramme alle frie grundskoler.

Såvel strejke som lockout vil kunne udsættes af forligsmanden i op til 2 gange 2 uger.

Med andre ord er det uvist om det kommer til konflikt, og hvornår det i givet fald sker.

Vores skole er IKKE udpeget til strejke, men Uhre Friskole ER derimod omfattet af den varslede lockout.

Indtil en konflikt eventuelt er etableret vil skolen fortsætte sine aktiviteter som sædvanligt. Men vi er naturligvis i gang med at forberede os på at en konflikt kan blive en realitet.

Konflikten handler om løn- og ansættelsesvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere, som aftales mellem Staten/Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation. Skolen har ikke indflydelse på disse aftaler – og derfor håber vi, at mulig vrede og frustrationer ikke vil blive rettet mod skolen og dens medarbejdere.
Pædagoger i SFO og børnehave, pedeller, rengøringsmedarbejdere og kontorpersonale er ikke omfattet. Endvidere er skolelederen undtaget fra konflikten.
Såfremt pædagoger også har læererarbejde og er medlem af BUPL er de omfattet i det omfang, som undervisningsdelen andrager.

En konflikt vil betyde at driften af skolen begrænses til de mest nødvendige opgaver, og til de opgaver, der kan løses med de ikke-konflikramte medarbejdere.
Konfliktramt arbejde kan ikke udføres mens lockout/strejke pågår. Skolen skal medvirke i konflikten efter de retningslinjer staten (Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen) fastsætter – det er nemlig en forudsætning for at modtage statstilskud, at man følger de bestemmelser staten meddeler.

En konflikt vil på det generelle plan blandt andet betyde at:
- Skolen ikke må lade andre personer udføre de lockoutede/strejkendes læreres arbejde. Det gælder både undervisning, tilsyn og opsyn med eleverne.
Det betyder, at der ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer, som er omfattet af lockouten/strejken. Det vil derfor ikke være muligt at ændre på skoleskemaet, så andre personer overtager undervisningen i klassen.

- Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med de elever, der er på skolen. Elever kan godt møde på skolen selvom deres undervisning er helt eller delvist aflyst. Det er skolelederen, der vurderer om der kan føres et forsvarligt tilsyn ved hjælp af de medarbejdere, der er tilbage på skolen. Hvis ikke tilsynet kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere, hvor mange elever, der kan møde i skolen, og hvor mange elever, der må sendes hjem som følge af lockouten, eller om skolen evt. må lukke helt.

- Elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen (SFO), kan benytte denne i åbningstiden. SFO´ens åbningstid kan ikke udvides/omlægges til fx at omfatte den tid, hvor der normalt er skemalagt undervisning.

Vi er på Uhre Friskole i gang med at udarbejde en beredskabsplan.. Vi kan allerede nu sige, at:
- På vores skole vil en meget stor del af undervisningen kunne gennemføres – og det vil være muligt at føre opsyn med alle børn der møder i skolen
- Hvis der bliver behov for at arrangere privatpasning i forældreregi, vil vi melde det ud så tidligt som muligt.
- SFO vil være åbent som sædvanligt
- Børnehaven er åben som sædvanligt

En konflikt vil være en belastning. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme igennem en eventuel konflikt på en så smertefri måde som muligt for alle, således at vi står bedst muligt til at tage fat igen når konflikten er overstået.


På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen


Jannie og Kent

 

 Uhre Friskole har fået midler fra LAG til etablering af "Kreative rum i landsbyen".

© 2018 Uhre Friskole